Oferta de feina

L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) fa pública una convocatòria per a la provisió d'una plaça de jove cooperant - professional d'investigació a l'àrea de desenvolupament humà de l'oficina del PNUD a Colòmbia.

Les sol·licituds s'hauran de lliurar al registre i s'adreçaran a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (Via Laietana, 14, 08003 de Barcelona) a l'atenció del Sr. Carles Blanquer.

El termini per presentar les sol·licituds acabarà el proper dia 15 de novembre.

Objecte de la convocatòria: Aportació a l'Àrea de Desenvolupament Humà de l'oficina del PNUD a Colòmbia d'un/a jove cooperant-professional d'investigació per part de l'Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament, en el marc de l'enfortiment de les capacitats de Catalunya i del PNUD a Colòmbia, en l'àmbit del desenvolupament humà i la construcció de pau, atenent a l'Acord de col·laboració subscrit entre l'ACCD i el PNUD.

Perfil de la plaça: El/la jove cooperant-professional d'investigació dependrà orgànicament del PNUD (Àrea de Desenvolupament Humà) a Colòmbia i estarà subjecte a les funcions que li assigni la referida Àrea per a donar suport a l'elaboració del Informe de Desarrollo Humano del Valle del Cauca.

Requisits:
1. Titulació acadèmica:
Llicenciat/da o diplomat/da (es valoraran especialment carreres en Ciències Socials).
2. Formació i perfeccionament:
Formació en estudis de postgrau en els àmbits de cultura de la pau, resolució de conflictes, drets humans o relacions internacionals.
Coneixement bàsic sobre el conflicte armat intern a Colòmbia i interès per les iniciatives civils de pau.
Coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent.
Un bon nivell, demostrable, de coneixement oral i escrit de les llengües castellana i anglesa.
Coneixements bàsics sobre pàgines web, Outlook i Bases de Dades.
Experiència professional i/o acadèmica en l'àmbit de la Cultura de la Pau, la Resolució de Conflictes, els Drets Humans o les Relacions Internacionals.

Es valorarà:
-Experiència i treball d'investigació.
-Capacitat d'anàlisi i síntesi.
-Voluntat manifesta de treballar en temes de pau i resolució de conflictes.
-Experiència en coordinació, organització i capacitat de treballar en equip.
-Experiència personal o professional en el terreny.
-Facilitat d'adaptació a una altra cultura i a l'impacte que pot generar un context de conflicte armat.

Funcions:
-Realitzar tasques d'investigació a l'Àrea de Desenvolupament Humà del PNUD, Colòmbia, per a donar suport a l'Informe de Desarrollo Humano del Valle del Cauca.

Activitats previstes:
-Presentar un informe trimestral d'activitats a l'ACCD, que inclourà tant els aspectes de la seva adaptació personal al país i al context, com els continguts de les seves activitats i propostes pels pròxims mesos (a
excepció de l'últim trimestre que inclourà una proposta de millores o modificacions per a la persona que el/la substitueixi).
-Assistir als actes que es puguin organitzar per l'ACCD
relacionats amb l'objecte de les seves funcions a l'Àrea de Desenvolupament Humà del PNUD durant el període de passantia i fins a un mes després de finalitzada la mateixa.
-Assistir a la formació i capacitació que oferirà el PNUD mitjançant tres cursos interns sobre el sistema de les Nacions Unides, sobre el PNUD i sobre el context colombià.
-Realitzar el curs de l'Escola Virtual del Desenvolupament Humà del PNUD i superar-lo satisfactòriament (*en cas de no superar el curs s'haurà de reemborsar l'import del curs a l'ACCD: 400 euros).

Condicions de la plaça:
- Estada a Colòmbia durant 12 mesos.
- Incorporació a la plaça a mitjans del mes de gener de 2007.
- L'assignació de la plaça inclou:
. Les despeses d'allotjament i manutenció: 1050 € /mes bruts per mes durant 12 mesos.
. L'assegurança d'assistència mèdica, vida i accidents i responsabilitat civil.
. El bitllet d'avió d'anada (Espanya-Colòmbia) i tornada (Colòmbia-Espanya).
. Les despeses per desplaçaments interns i viàtics (fins un màxim de 1.600 €).
Aquestes despeses estaran subjectes a les activitats que porti a terme el/lacooperant/a i es reemborsaran un cop s'hagin justificat degudament amb les factures corresponents i hauran d'haver estat autoritzats per escrit i de forma anticipada.
*Les despeses de formació: Curs de l'Escola Virtual de Desenvolupament Humà del PNUD, import 400 €.

Presentació de sol·licituds:
Les persones interessades a concórrer en aquesta convocatòria han de presentar sol·licitud, acompanyada de la documentació que es demana a continuació.
- Carta de presentació que contingui un breu resum de la trajectòria personal del candidat/a i on s'exposin els motius pels quals es presenta aquesta candidatura.
- Currículum complet amb indicació clara i resumida de la seva experiència, dades acadèmiques, cursos, títols i tots aquells altres mèrits que es considerin valorables atenent els requisits de la plaça. Només en el cas que se superi una segona fase de selecció, caldrà aportar fotocòpia compulsada de tota aquesta documentació acreditativa.
- Fotocòpia de la documentació acreditativa d'estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de llengua catalana (nivell C) o superior de la Secretaria de Política Lingüística del Departament de la Presidència, o equivalent.

Procés de selecció:
Els procés de selecció s'estructurarà en dues fases:

- La primera fase té com a objectiu acreditar la capacitat de la persona aspirant per accedir a la plaça. Es tindrà en compte el següent:
1) Acreditació del compliment dels requisits per part de les persones aspirants.
2) Anàlisi del currículum pel que fa a les titulacions acadèmiques, formació i perfeccionament i experiència professional directament relacionada amb la plaça a proveir.
3) Anàlisi de les motivacions exposades a la carta de presentació.

- La segona fase tindrà com a objectiu determinar l'adequació del perfil del candidat/a amb les competències (coneixements, habilitats i capacitats) que s'associen a la plaça i consistirà en una o més entrevistes personalitzades per a aquells/es aspirants/es que hagin superat la primera fase.

Es comunicarà via mail o telefònicament als candidats/es que hagin superat la primera fase, amb expressió de la data en què seran entrevistats/ades. Així mateix, i des de l'ACCD, es contactarà de manera fefaent amb totes les persones preseleccionades a fi de garantir que aquestes han tingut coneixement del dia i hora de l'entrevista/es.
En cas que el seu currículum sigui seleccionat serà enviat l'oficina del PNUD Colòmbia per tal que aquests donin el vist i plau a la candidatura.

Resolució
Un cop valorades les persones concursants, des de l'ACCD es resoldrà l'adjudicació de la plaça. El 15 de desembre es farà públic el resultat del procés selectiu a la pàgina web de l'ACCD. En el cas de que la persona seleccionada renunciés a la plaça, l'ACCD procediria a seleccionar al següent candidat/a millor valorat/de.

El lloc objecte de convocatòria podrà ser declarat desert si l'òrgan de selecció de l'ACCD considera que, malgrat l'existència de persones candidates que reuneixin els requisits mínims exigits, cap és considerada adient per al lloc.
El domicili i adreça electrònica que figuri al currículum es consideraran vàlids a l'efecte de notificacions, i seran responsabilitat exclusiva dels aspirants els errors en la seva consignació i la comunicació a l'ACCD.

Afegeix un nou comentari

Filtered HTML

  • Etiquetes HTML permeses: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <table> <td> <tr> <th> <tbody> <abbr> <p> <br> <video> <iframe> <object> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5>
  • Les línies i paràgrafs es trenquen automàticament.
  • Les adreces de pàgines web i de correu electrònic es tornen automàticament en enllaços.

Plain text

  • No es permet l'ús d'etiquetes HTML.
  • Les adreces de pàgines web i de correu electrònic es tornen automàticament en enllaços.
  • Les línies i paràgrafs es trenquen automàticament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.